Browsing by Author 吴翠娥

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2006152Gd核高自旋态的研究华辉; 江栋兴; 郑涛; 竺礼华; 吴晓光; 李广生; 王全进; 陈志强; 吴翠娥; 张高龙; 庞丹阳; 王硕; 王佳; 楼建玲; 郭彬; 金戈; 温书贤; 贺创业; 崔兴柱; 刘颖; 孟杰; 李智焕; 张双全; 许甫荣; 刘红亮; 周善贵; 叶沿林
2005~(17)C去中子反应研究吴翠娥
2004~(17)C反应截面测量及其密度分布分析吴翠娥; Tanihata I; 叶沿林
2004~(17)C反应截面的测量及其密度分布分析吴翠娥; Tanihata I; 叶沿林
200517C反应截面和去中子截面吴翠娥; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 华辉; 李智焕; 李湘庆; 陈志强; 胡青元; 张高龙; 庞丹阳; 王佳; Yamaguchi y; Ozawa A; Tanihata I
200417C反应截面测量及有限力程Glauber模型分析吴翠娥; Yamaguchi Y; Ozawa A; Tanihata I; 叶沿林
200517C反应截面的测量及其密度分布分析吴翠娥; Yamaguchi Y; Ozawa A; Tanihata I; 叶沿林
2005~(18)N的β缓发中子发射研究李智焕; 叶沿林; 江栋兴; 胡青元; 张高龙; 陈志强; 郑涛; 华辉; 吴翠娥; 楼建玲; 庞丹阳; 王硕; 李湘庆
200525MeV/nucleon~6He在~9Be靶上的弹性转移反应研究庞丹阳; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 李智焕; 李湘庆; 葛愉成; 吴翠娥; 陈志强; 华辉; 张高龙; 王佳; 楼建玲; 卢飞; 范凤英
200625MeV/u 6He在9Be靶上的弹性转移反应研究庞丹阳; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 李智焕; 李湘庆; 葛愉成; 吴翠娥; 陈志强; 华辉; 张高龙; 王佳; 楼建玲; 卢飞; 范凤英; A.Ozawa; Y.Yamaguchi; R.Kanungo; D.Fang; I.Tanihata
20056He中t+t结构的实验研究张高龙; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 吴翠娥; 陈志强; 胡青元; 庞丹阳; 王佳; A. Ozawa; Y. Yamaguchi; R. Kanungo; D. Fang; I. Tanihata
2006低压多丝正比室的位置分辨研究王全进; 郑涛; 叶沿林; 吴翠娥; 李智焕; 华辉; 陈志强; 张高龙
2005利用熔合蒸发反应对伯~(152)Gd核高自旋态的实验研究华辉; 王硕; 孟杰; 李智焕; 张双全; 许甫荣; 刘红亮; 周善贵; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 陈志强; 吴翠娥; 张高龙; 庞丹阳; 王佳; 楼建玲; 郭彬; 金戈; 竺礼华; 吴晓光; 李广生; 温书贤; 贺创业; 崔兴柱; 刘颖
2007透射法测量丰中子核8He的去中子截面李琛; 叶沿林; 詹文龙; 肖国青; 徐瑚珊; 郭忠言; 王建松; 孙志宇; 李加兴; 王猛; 陈志强; 江栋兴; 郑涛; 华辉; 李智焕; 李湘庆; 葛愉成; 吴翠娥; 庞丹阳; 楼建玲; 卢飞; 范凤英
2004晕核~6He(25 MeV/u)在~9Be上的破裂反应王佳; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 张高龙; 庞丹阳; 吴翠娥; 陈志强; 胡青元; A.Ozawa
2005晕核6He(25 MeV/u)在9Be上的破裂反应王佳; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 张高龙; 庞丹阳; 吴翠娥; 陈志强; 胡青元; A.Ozawa; Y.Yamaguchi; R.Kanungo; D.Fang; I.Tanihata
2004在25 AMeV 6 He+9 Be双中子转移反应中位置灵敏望远镜探测器的应用王全进; 葛愉成; 叶沿林; 江栋兴; 李智焕; 郑涛; 吴翠娥; 李湘庆
2006β缓发中子探测阵列的性能优化及测试楼建玲; 吴翠娥; 李琛; 庞丹阳; 卢飞; 范凤英; 马立英; 李智焕; 叶沿林; 曹中鑫; 江栋兴; 华辉; 郑涛; 李湘庆; 葛愉成