Browsing by Author 胡青元

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
200517C反应截面和去中子截面吴翠娥; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 华辉; 李智焕; 李湘庆; 陈志强; 胡青元; 张高龙; 庞丹阳; 王佳; Yamaguchi y; Ozawa A; Tanihata I
2005~(18)N的β缓发中子发射研究李智焕; 叶沿林; 江栋兴; 胡青元; 张高龙; 陈志强; 郑涛; 华辉; 吴翠娥; 楼建玲; 庞丹阳; 王硕; 李湘庆
200425MeV/u 6He+9Be反应的轻粒子发射张高龙; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 陈志强; 胡青元; 庞丹阳; 王佳; A.Ozawa; Y.Yamaguchi; C.Wu; R.Kanungo; D.Fang; I.Tanihata
20056He中t+t结构的实验研究张高龙; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 吴翠娥; 陈志强; 胡青元; 庞丹阳; 王佳; A. Ozawa; Y. Yamaguchi; R. Kanungo; D. Fang; I. Tanihata
2004大面积位置灵敏中低能中子谱仪的时间刻度系统的研究王全进; 叶沿林; 江栋兴; 李智涣; 胡青元; 陈志强; 华辉; 陈陶; 李湘庆; 葛瑜成
2004大面积闪烁体探测器的中子探测效率刻度胡青元; 李智焕; 叶沿林; 郑涛; 江栋兴; 李湘庆; 王全进; 狄振宇; 庞丹阳; 张高龙; 王佳
2005RIBLL终端大面积中子探测器阵列研制方案的理论计算陈志强; 叶沿林; 王金川; 肖国青; 詹文龙; 徐瑚珊; 郭忠言; 江栋兴; 王全进; 郑涛; 张高龙; 李智焕; 李湘庆; 胡青元; 庞丹阳; 王佳
2004用于βlt;#39;-gt;缓发中子衰变实验的相关探测器研制胡青元
2004用于β<'->缓发中子衰变实验的相关探测器研制胡青元
2004用于HIRFL重离子治癌的PET成像实验研究与蒙特卡罗模拟陈志强; 叶沿林; 李琛; 杨永锋; 詹文龙; 肖国青; 徐瑚珊; 郭忠言; 李文飞; 江栋兴; 王全进; 郑涛; 张高龙; 李智焕; 李湘庆; 胡青元; 庞丹阳; 王佳
2004晕核~6He(25 MeV/u)在~9Be上的弹性散射研究庞丹阳; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 陈志强; 胡青元; 张高龙; 王佳; A.Ozawa
2004晕核~6He(25 MeV/u)的单、双中子转移截面测量叶沿林; 庞丹阳; 葛愉成; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 艾颖; 张高龙; 王佳; 陈志强; 胡青元; A.Ozawa
2004晕核~6He(25 MeV/u)在~9Be上的破裂反应王佳; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 张高龙; 庞丹阳; 吴翠娥; 陈志强; 胡青元; A.Ozawa
2005晕核6He(25 MeV/u)的单,双中子转移截面测量叶沿林; 庞丹阳; 葛愉成; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 艾颖; 张高龙; 王佳; 陈志强; 胡青元; A.Ozawa; Y.Yamaguchi; C.Wu; R.Kanungo; D.Fang; I.Tanihata
2005晕核6He(25 MeV/u)在9Be上的破裂反应王佳; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 张高龙; 庞丹阳; 吴翠娥; 陈志强; 胡青元; A.Ozawa; Y.Yamaguchi; R.Kanungo; D.Fang; I.Tanihata
2005晕核6He(25 MeV/u)在9Be上的弹性散射研究庞丹阳; 叶沿林; 江栋兴; 郑涛; 王全进; 李智焕; 李湘庆; 陈志强; 胡青元; 张高龙; 王佳; A.Ozawa; Y.Yamaguchi; C.Wu; R.Kanungo; D.Fang; I.Tanihata