Results 1-1 of 1
 | 
期刊文章
赵家祥; 唐昆雄
新时代马克思主义论丛
2020-05-31
[ABSTRACT] 劳动二重性学说是马克思首先批判地证明的,它是理解政治经济学的枢纽。这是因为马克思在劳动二重性学说的基础上揭示了剩余价值的真正来源,创立了剩余价值理论,《资本论》中的各种理论都同劳动二重性密切相关。本文从劳动二重性是商品二重性的根源、劳动二重性是理解劳动过程和价值增殖过程的基础、劳动二重性是理解...
[KEYWORDS] 商品二重性和劳动二重性; 劳动过程和价值增殖过程; 不变资本和可变资本; 利润率和剩余价值率; Commodity Duality and Labor Duality; Labor Process and Value Multiplication Process; Constant Capital and Variable Capital; Profit Rate and Surplus Value Rate; F014; 020101 政治经济学;
Results 1-1 of 1
  • <<
  • 1
  • >>