Results 1-1 of 1
 | 
期刊文章
吴蕊寒
哈尔滨工业大学学报(社会科学版)
2019
[ABSTRACT] 章太炎对主体的有无和真妄问题的反思,经历了从"我所"到"我"、从"分别我执"到"俱生我执"、再从"幻我"到"真我"的复杂转变,他的最终回应不是"自依"而是...
[KEYWORDS] 章太炎; 主体性; 本体论; 普遍性; 佛教; Zhang Taiyan; subjectivity; ontology; universalism; Buddhism
Results 1-1 of 1
  • <<
  • 1
  • >>