Results 1-20 of 80
 | 
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
期刊文章
陈宥成;曲彤丽等
人类学学报
2019-05-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 郑州;  老奶奶庙遗址;  石核;  类型学;  系统性剥片
期刊文章
Wang Feng; Liu Baoshan; Zhang Jianwei*
Journal of Landscape Research
2019-11-06
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
期刊文章
孙庆伟
遗产
2019-06-30
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
期刊文章
徐怡涛
古代文明通讯
2019-03-31
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 建筑考古; 考古学; 建筑史学
期刊文章
彭明浩
上海古籍出版社
2019-06-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 前廊; 格局; 功能
期刊文章
彭明浩
山西大同大学学报(社会科学版)
2019-10-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 云冈; 大佛; 礼拜空间; 视线
期刊文章
刘彦琪
北京文博文丛
2019-01-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 文物展览; 支架; 设计制作
期刊文章
刘彦琪
中国专利
2019-02-15
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
期刊文章
刘彦琪; 王玉芳; 郑志利
文物春秋
2019-08-25
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 饱水漆器; 沧州唐墓; 文物修复; 车削技术
期刊文章
刘彦琪; 王刚
文物世界
2019-05-15
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 甘肃礼县; 青铜器铸造; 嵌范整铸; 分体模; 实验考古
期刊文章
董珊
国学学刊
2019-09-20
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 春秋史; 秦穆公; 兵器铭文; 子车; 伯丧
期刊文章
王幼平
人类学学报
2019-11-15
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 华北; 晚更新世; 现代人起源
期刊文章
Chongfeng Li
Buddhist Monasteries of South Asia and China
2019-02-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 祇洹精舍、南亚、中国
期刊文章
秦大树
中国中小企业
2018-10-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
期刊文章
李晞; 秦大树(通讯作者)
自然与文化遗产研究
2019-12-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
期刊文章
秦大树
The Oriental Ceramics Society Newsletter
2019-05-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
期刊文章
Haichao Li; Siran Liu; Jianli Chen; Jianfeng Cui; Xingshan Lei; Jianrong Chong; Yuewen Gong; Xingrui Liu; Yuxuan He
Archaeometry
2019-11-16
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 
期刊文章
Chongfeng Li
Studies in Chinese Religions, Vol. 4, No. 2
2019-01-01
[ABSTRACT] 
[KEYWORDS] 天竺遗法、佛寺壁画、中印交流
Results 1-20 of 80